Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hi Security B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, verstaan onder:

Hi Security Service B.V.: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Hi Security Service B.V., in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 78664675 met het btw-identificatienummer NL861488453B01 en Hi Security Service B.V. U kunt te allen tijde contact opnemen met Hi Security B.V., telefonisch op 020-2404200, per e-mail op info@hisecurity.nl. Meer informatie vindt u op onze website, www.hisecurity.nl.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht (artikel 4).

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het regelmatig of periodiek leveren van zaken of diensten gedurende een bepaalde periode, of voor onbepaalde tijd;

Duurzame gegevensdrager: elk (digitaal of analoog) hulpmiddel, e-mail daaronder begrepen, dat u in staat stelt om informatie die aan u is gericht op te slaan om raad te plegen voor gebruik;

Herroepingsrecht: het recht als bedoeld in artikel 4, dat u als u consument bent en aan de in dat artikel genoemde voorwaarden voldoet, heeft om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het formulier waarmee u eenvoudig gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht. U kunt dit formulier onder aan deze algemene voorwaarden, en op de website van Hi Security Service BV vinden;

Opdracht: iedere opdracht, deelopdracht, vervolgopdracht of gewijzigde opdracht die u aan Hi Security Service BV verstrekt, die strekt tot het leveren van diensten en/of producten;

Overeenkomst: iedere overeenkomst, offerte, aanbieding of verklaring waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die u met Hi Security Service BV sluit in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, waarbij (mede) gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (bijvoorbeeld: de koop van een product uit onze webwinkel, zonder dat Hi Security Service BV dit bij u komt installeren);

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, opdracht of offerte tot het verrichten van diensten of het verkopen van producten die u met Hi Security Service sluit, elke aanvulling en/of wijziging daarop, alsmede op alle (rechts)handelingen die Hi Security Service BV ter voorbereiding en uitvoering hiervan moet verrichten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Voordat u met Hi Security Service BV een overeenkomst sluit, worden deze voorwaarden aan u ter beschikking gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Als de overeenkomst langs de elektronische weg tot stand komt, dan worden deze voorwaarden langs de elektronische weg aan u ter beschikking gesteld. Dit doet Hi Security Service BV zodanig dat u deze voorwaarden kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, worden deze voorwaarden kosteloos nagezonden, en kunt u te allen tijde Hi Security Service BV verzoeken u een exemplaar ter beschikking te stellen.

Alle overeenkomsten die u met (een medewerker of ondergeschikte van) Hi Security Service BV sluit, of ieder aanbod van (een medewerker of ondergeschikte van) Hi Security Service BV dat u accepteert, wordt uitsluitend door Hi Security Service BV aanvaard. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Hi Security Service BV kan naast deze voorwaarden specifieke voorwaarden hanteren voor een product of dienst. Indien deze specifieke voorwaarden strijdig zijn met deze voorwaarden, dan prevaleren de specifieke voorwaarden.

Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, tast dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Hi Security Service BV is bevoegd deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Bij een wijziging van deze voorwaarden zendt Hi Security Service BV de meest actuele versie onverwijld aan u toe.

Artikel 3 – De totstandkoming van de overeenkomst, prijzen en betaling

Een voor beide partijen bindende overeenkomst ontstaat pas na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van een aanbod of offerte. Een offerte of aanbieding is onverplicht en vrijblijvend, en kan door Hi Security Service BV te allen tijde worden ingetrokken, totdat u het aanbod heeft aanvaard. Offertes worden, tenzij op of bij de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald, gedurende 14 dagen gestand gedaan. Na deze termijn komen de in de offerte aangeboden voorwaarden te vervallen, en kunt u hieraan geen rechten meer ontlenen. Aanbiedingen, reclames en (tijdelijke) prijsverlagingen zijn slechts geldig gedurende de actietermijn die bij de actie is vermeld. Indien geen termijn bij de aanbieding, reclame of prijsverlaging is vermeld, duurt deze maximaal 30 dagen. Na afloop van deze termijn kunt u aan de aanbieding, reclame of (tijdelijke) prijsverlaging geen rechten meer ontlenen. Hi Security Service BV biedt geen prijsbescherming, terugbetaling of terugzending in geval van aanbieding, reclame of (tijdelijke) prijsverlaging nadat u een aanbod heeft geaccepteerd. Schrijffouten en kennelijke vergissingen in de tekst of prijs van een aanbod, aanbieding, reclame of (tijdelijke) prijsverlaging binden Hi Security Service BV niet. Aan deze (kennelijk) onjuiste uitingen kunt u geen rechten ontlenen. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Hi Security Service BV heeft het recht iedere wijziging van het btw-tarief aan u door te berekenen tot het moment waarop u de (volledige) verschuldigde som heeft betaald. Alle prijzen zijn exclusief meerwerk. Hi Security Service BV is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst de aard, inhoud en/of omvang van de werkzaamheden wijzigt, en/of Hi Security Service BV aanvullende of afwijkende opdrachten verstrekt. Hi Security Service BV is gerechtigd het meerwerk te factureren tegen het op dat moment geldende uurtarief. U dient het gefactureerde bedrag uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur te betalen, tenzij op de factuur of in de overeenkomst een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien u een duurovereenkomst heeft gesloten met Hi Security Service, dan dient u maandelijks bij vooruitbetaling het verschuldigde bedrag te betalen. Het maandelijks verschuldigde bedrag dient uiterlijk op de eerste dag van de betreffende maand door Hi Security Service BV te zijn ontvangen. Hi Security Service BV is gerechtigd een (aanvullend) voorschot te verlangen. U dient dit (aanvullende) voorschot zo spoedig mogelijk te betalen. Hi Security Service BV is gerechtigd haar werkzaamheden of de levering van haar producten en/of diensten op te schorten totdat u het (aanvullende) voorschot volledig heeft betaald. Indien u de factuur of het verschuldigde bedrag niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, stuurt Hi Security Service BV u, als u een consument bent één betalingsherinnering. Als u na deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog steeds niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, verkeert u in verzuim, en bent u naast de verschuldigde hoofdsom ook de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Als u geen consument bent, verkeert u na het verstrijken van de betalingstermijn direct in verzuim, en bent u naast de hoofdsom ook rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Indien u geen consument bent, bedraagt de rente 15%, en bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de hoofdsom met een minimum van € 200,00.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Indien u consument bent, kunt u bij een aankoop van een product op afstand, bijvoorbeeld in de webshop van Hi Security Service BV, gebruikmaken van uw herroepingsrecht. Als u geen consument bent, geen sprake is van een koop op afstand of sprake is van een uitzondering zoals opgenomen in lid 4 van dit artikel, dan kunt u geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Als u een beroep kunt doen op het herroepingsrecht, heeft u het recht een koop op afstand binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Hi Security Service BV mag u vragen naar de redenen voor de ontbinding, maar u bent niet verplicht hierop te antwoorden. De in het vorige lid bedoelde termijn vangt aan op het moment dat u het product heeft ontvangen. Als u meerdere producten in één bestelling koopt, begint de termijn te lopen op het moment dat u het laatste product heeft ontvangen. Als u producten aankoopt, de overeenkomst is te kwalificeren als koop op afstand, en sprake is van een duurovereenkomst, dan begint de termijn te lopen op het moment dat u het product of de dienst voor het eerst heeft ontvangen. U kunt – onverminderd de overige uitzonderingen in dit artikel – geen gebruik maken van het herroepingsrecht, indien:

U producten en/of diensten koopt waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Hi Security Service BV geen invloed heeft, en indien deze schommelingen zich binnen de bedenktermijn voordoen;

Hi Security Service BV een product of dienst binnen de bedenktermijn (volledig) levert, en u hiermee vooraf schriftelijk of mondeling instemt;

Hi Security Service BV het product bij u binnen de bedenktermijn installeert, en u met deze installatie binnen de bedenktermijn vooraf instemt;

Het gaat om een product dat speciaal voor u wordt gemaakt of gewijzigd, afhankelijk van uw specifieke wensen en behoeften (maatwerk);

Sprake is van verzegelde producten, als u de zegeling van het product heeft verbroken;

De producten na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd andere producten of zaken, of indien sprake is van zaaksvorming;

Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dan moet u dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn, aan HI Security Service BV melden door contact op te nemen met Hi Security Service BV, of door het toezenden van het modelformulier zoals weergegeven onder deze algemene voorwaarden en op de website van Hi Security Service BV te downloaden is. Hi Security Service BV zal de ontvangst van uw beroep op het herroepingsrecht per omgaande bevestigen en u – indien aangewezen – nader instrueren over de retourzending en verdere afwikkeling. U moet het product of de producten vervolgens zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na de melding als bedoeld in het vorige lid, aan Hi Security Service BV retour te zenden, tenzij Hi Security Service BV heeft aangeboden de producten af te halen. Indien u gebruikmaakt van+

Hi Security Service BV betaalt het door u reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden producten aan u terug, tenzij Hi Security Service BV uw beroep op het herroepingsrecht heeft betwist. Alsdan vindt terugbetaling van reeds betaalde bedragen eerst plaats nadat uitsluitsel is verkregen over de gerechtvaardigdheid van uw beroep op het herroepingsrecht.

De bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust volledig bij u. U draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product.

Indien u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 5 – Levering en uitvoering

Indien u producten koopt van Hi Security Service BV, maar Hi Security Service deze producten niet bij u installeert, zal Hi Security Service BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van de bestelling en verzending van de producten. 

De levering van producten als bedoeld in het vorige lid zal met bekwame spoed, uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de bestelling, naar het door u opgegeven ontvangstadres worden opgestuurd, tenzij met u een andere leveringstermijn is overeengekomen, of bij het aanbod van Hi Security Service BV een andere leveringstermijn staat vermeld. Indien de levering vertraging ondervindt, meldt Hi Security Service BV dit zo spoedig mogelijk aan u. Eventuele vertraging in de levering maakt Hi Security Service BV geenszins schadeplichtig, en is geen grond om de overeenkomst te vernietigen of te ontbinden.

Hi Security Service BV is verantwoordelijk voor beschadigingen en/of vermissingen van producten die worden geleverd als bedoeld in de vorige leden, tot het moment waarop de producten bij u worden bezorgd. Na bezorging rust de verantwoordelijk volledig bij u.

Indien u producten koopt van Hi Security Service BV, en Hi Security Service BV installeert deze producten bij u, of indien Hi Security Service BV producten die u bij derden heeft gekocht bij u installeert, zal de installatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, en naar maatstaven van goed en deugdelijk werk, plaatsvinden.

Indien Hi Security Service BV bij u producten installeert, bent u verplicht uitvoering te geven aan alle instructies en voorschriften die Hi Security Service BV aan u oplegt ter uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen het onbeperkt en ononderbroken beschikbaar zijn van de werkruimte, aanwezigheid van elektriciteit en mobiel internet, en indien dit vooraf is besproken, de aanwezigheid van bijzonder werkmateriaal.

Indien en zolang u niet voldoet aan uw verplichtingen uit het vorige lid, is Hi Security Service BV bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, en eventuele kosten en/of schade die zij daardoor lijdt bij u in rekening te brengen.

Artikel 6 – Duurovereenkomsten

Indien u met Hi Security Service BV een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd sluit op grond waarvan u periodiek producten en/of diensten ontvangt, kunt u deze overeenkomst met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en opzegtermijn van ten hoogste twee maanden opzeggen. Indien u consument bent is bedraagt de opzegtermijn ten hoogste één maand. Indien u met Hi Security Service BV een duurovereenkomst voor bepaalde tijd sluit, op grond waarvan u periodiek producten en/of diensten ontvangt, dan kunt u deze overeenkomst gedurende de looptijd slechts opzeggen indien dit met u vooraf is overeengekomen. Indien u consument bent, kunt u een duurovereenkomst voor bepaalde tijd die langer duurt dan 12 maanden, na afloop van de eerste 12 maanden steeds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging van een duurovereenkomst ingevolge de vorige leden vindt plaats tegen het einde van de maand, met inachtneming van de geldende opzegtermijn, door middel van een schriftelijke verklaring aan Hi Security Service BV, waarin u mededeelt de overeenkomst (tussentijds) op te zeggen, en waarin u de beoogde einddatum van de overeenkomst vermeldt. Zowel u als Hi Security Service BV is verplicht, tot het einde van de duurovereenkomst, al haar verplichtingen onverkort na te leven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig aan uw periodieke betalingsverplichtingen voldoet heeft Hi Security Service BV het recht haar werkzaamheden en/of dienstverlening op te schorten totdat u volledig aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien u twee achtereenvolgende, of drie niet achtereenvolgende maanden niet, niet tijdig of niet volledig aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan heeft Hi Security Service Bv het recht de overeenkomst te ontbinden en de resterende termijnen tot het einde van de duurovereenkomst bij u in rekening te brengen. Indien sprake is van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt de overeenkomst geacht ten minste te hebben voortgeduurd tot het moment waarop de overeenkomst rechtsgeldig zou kunnen worden opgezegd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Alle producten die u bij Hi Security Service BV koopt, en die Hi Security Service BV aan u levert, blijven in exclusief eigendom van Hi Security Service BV tot het moment dat u aan al uw betalingsverplichtingen jegens Hi Security Service BV uit hoofde van enige met Hi Security Service gesloten overeenkomst of verplichting tot schadevergoeding, heeft voldaan.

Het is u niet toegestaan om, tot het moment waarop u aan al uw betalingsverplichtingen jegens Hi Security Service BV heeft voldaan, producten of zaken die in eigendom zijn van Hi Security Service BV te vermengen met andere, bij u in eigendom zijnde zaken, of middels zaaksvorming in eigendom te verwerven.

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

Hi Security Service BV staat ervoor in dat de producten en/of diensten die u bij Hi Security Service BV koopt resp. waarvoor u Hi Security Service BV inhuurt voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de maatstaven van goed en deugdelijk werk, en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst geldende wet- en regelgeving.

Hi Security Service BV biedt een garantie van één jaar op alle producten die u bij Hi Security Service BV koopt. Deze garantie laat eventuele (extra) wettelijke bescherming of garantie onverlet. Deze garantie geldt niet voor dienstverlening van Hi Security Service BV, noch voor producten die u bij een derde koopt of besteld, en door Hi Security Service BV bij u worden geïnstalleerd. Deze garantie is eveneens niet van toepassing indien de schade, het defect of de non-conformiteit het gevolg is van enig handelen of nalaten van u of een derde.

Hi Security Service BV is slechts aansprakelijk voor schade die u lijdt, indien deze schade is toe te rekenen aan een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die u met Hi Security Service BV heeft gesloten of sprake is van een aan HI Security Service BV toerekenbare onrechtmatige daad, tenzij sprake is van overmacht. Hi Security Service BV is in dat geval slechts aansprakelijk voor directe schade die u heeft geleden. Aansprakelijkheid voor indirecte of afgeleide schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hi Security Service BV geen invloed heeft, doch waardoor Hi Security Service BV niet in staat is haar verplichtingen (tijdig en volledig) na te komen. Oorlog, oorlogsgevaar, vijandelijkheden, mobilisatie, oproer, brand, explosie, storm, vorst, overstroming, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, ziekte van personeel, transport moeilijkheden, andere wettelijke belemmeringen in binnen- en/of buitenland, beperkende besluiten van overheidswege, storingen in de energievoorziening, niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering door leveranciers, werkstaking en weersomstandigheden daaronder begrepen. Als u schade lijdt waarvoor Hi Security Service BV (mogelijk) aansprakelijk is, bent u verplicht de schade in aard en omvang zo veel mogelijk te beperken. Indien u van mening bent dat Hi Security Service BV aansprakelijk is voor schade die u heeft geleden, dient u dit onverwijld, uiterlijk 12 maanden na het ontstaan van de schade, aan Hi Security Service BV te melden, op straffe van verval van recht op schadevergoeding. Indien Hi Security Service BV op enige grond aansprakelijk is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de (beroeps- of Bedrijfsaansprakelijkheids)verzekeraar van Hi Security Service BV in dat geval daadwerkelijk vergoed, het eigen risico daarbij inbegrepen. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering c.q. vergoeding van schade, is iedere aansprakelijkheid van Hi Security Service BV beperkt tot maximaal het aan u gefactureerde bedrag over de voorgaande 12 maanden. U vrijwaart Hi Security Service BV tegen alle aanspraken die derden jegens Hi Security Service BV (menen te) hebben, tenzij de schade die deze derde lijdt het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die Hi Security Service BV met u heeft gesloten, of het handelen van Hi Security Service BV als onrechtmatige daad jegens deze derde aan Hi Security Service BV toerekenbaar is.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, rust het exclusieve en ongeclausuleerde intellectueel eigendomsrecht van door Hi Security Service BV vervaardigd materiaal, producten en/of diensten, en de digitale omgeving, bij Hi Security Service BV. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hi Security Service BV, intellectueel eigendomsrechtelijk beschermde zaken te kopiëren, te reproduceren, te exploiteren, te verkopen of verhuren, openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen of af te staan.

Artikel 10 – Klachten en geschillen

Indien u een klacht heeft over de producten en/of dienstverlening van Hi Security Service BV, moet u deze klacht zo snel mogelijk, uiterlijk 14 dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk aan Hi Security Service BV melden. U kunt hiervoor gebruikmaken van de in artikel 1 vermelde contactgegevens. Klachten die buiten deze termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Hi Security Service BV zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht hierop reageren, en waar mogelijk een voorstel voor een oplossing doen. Beide partijen stellen zich hierbij coöperatief op om op zoek te gaan naar een voor beide partijen bevredigende oplossing, een en ander binnen de grenzen van het redelijke. Indien de reactie en behandeling van de klacht geen bevredigende oplossing heeft opgeleverd, staat het u vrij een gerechtelijke procedure te starten tegen Hi Security Service BV. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant. Op de rechtsverhouding die u heeft me Hi Security Service BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

Algemene Voorwaarden – Hi Security Service BV – Versie september 2020

Scroll naar boven